Valmisfirma/riiulifirma põhikiri

OÜ Valmisfirma

põhikiri

1. Osaühingu ärinimi: osaühing Valmisfirma

2. Osaühingu asukoht: Tallinn

3. Osaühing võib tegutseda tegevusaladel, millel tegutsemine ei ole seadusega keelatud. (Kommentaar: Alates 2007.a jaanuarist ei märgita ettevõtete tegevusalasid enam registrikaardile ega põhikirja. Ettevõte tohib tegeleda KÕIGIL tegevusaladel mis ei ole seadusega keelatud. Litsentseeritud tegevusaladel tegutsemiseks tuleb enne tegutsemise alustamist hankida vastav litsents. Asutamisel EMTAK’i koodiga määratud tegevusala muudab Äriregister omaalgatuslikult ettevõtte poolt esitatud majandusaasta aruande alusel juhul kui põhitegevusala on muutunud)

4. Osaühingu osakapitali minimaalne suurus on 2500 (kaks tuhat viissada) eurot ja maksimaalne suurus on 10 000 (kümme tuhat) eurot.

5. Osa eest tasumine võib olla rahaline või mitterahaline. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindab osaühingu juhatus. Mitterahalise sissemakse hindamine toimub vastavalt Äriseadustiku §-s 143 sätestatud korras.

(Kommentaar: Selline sõnastus annab võimaluse osakapitali suurendamisel tasuda osa eest mitterahalise sissemaksega ilma põhikirja muutmata)

6. Osast osa võõrandamisel teisele osanikule ei ole osanike nõusolek nõutav. Osa või osast osa võõrandamisel kolmandale isikule on teistel osanikel ostueesõigus, mille kasutamise tähtaeg on üks kuu osa võõrandamise lepingu saamisest osaühingu juhatuselt. Kui ostueesõigust soovib kasutada enam kui üks osanik, siis jaotab juhatus võõrandatava osa soovijate vahel proportsionaalselt neile varem kuulunud osadega.

7. Osa võib pantida või rentida ainult osaühingu osanike koosoleku otsusega iga kord eraldi määratud tingimustel

8. Osaühingu juhatusel on üks kuni viis liiget. Osaühingut võib kõikides õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.

8.1. Juhatuse pädevusse kuulub muuhulgas otsuste tegemine järgmiste tehingute sooritamisel: laenude andmine, kinnisvara omandamine, kinnisvara võõrandamine, kinnisvara koormamine, ettevõtete osade ja/või aktsiate omandamine, ettevõtete osade ja/või aktsiate võõrandamine. (Kommentaar: Kuna tegevusalasid enam registrikaardile ei kanta, on käesoleva punkti puudumisel loetletud tehingute – so igapäevasest majandustegevusest väljuvate tehingute – sooritamiseks tarvis üldkoosoleku otsust, st näiteks kinnisvara omandamisel notarile esitamiseks)

9. Osaühingu majandusaasta algab 01.01. ja lõppeb 31.12.

Osaühingu põhikiri on kinnitatud “…….” …………………………. 2022.a.

_________________________________________

Hannes Rosin, juhatuse liige

© WASP Project 2024.