E101 vormi taotlemine

E101 taotlusvormi täidab tööandja, kes:

– suunab oma töötajad perioodiks kuni 12 kuud EMP riiki(desse) tööle ja
– soovib, et tema töötajad on endiselt hõlmatud Eesti sotsiaalkindlustusskeemiga

Taotlusvormi täidab samuti tavaliselt Eestis tegutsev füüsilisest isikust ettevõtja (FIE), kes läheb lühiajaliseks perioodiks (kuni 12 kuud) tegutsema teise EMP riiki ja kes soovib selle ajavahemiku vältel olla sotsiaalselt kindlustatud Eestis.


Teises EMP riigis tööeesmärkidel viibiv isik ja teda tööle suunanud ettevõte peavad alati suutma esitada vormi E101 asjassepuutuvate liikmesriikide asutustele kontrollimiseks, kusjuures töötajal/FIE-l peab kaasas olema E101 originaal.


ENNE VORMI E101 VÄLJASTAMIST TÖÖANDJALE KONTROLLITAKSE:

– et ettevõtte ja lähetatava töötaja vahel oleks otsene töösuhe;
– ettevõtte tegevust Eesti territooriumil. Ettevõtte tegevuse hindamisel võetakse arvesse mitmeid tegureid, nt et ligikaudu 25% käibest saadakse Eestis; majanduslik tegevus peab olema toimunud Eestis vähemalt neli kuud enne E101 taotlemist

FIE peab lisaks taotlusele esitama Eesti Maksu- ja Tolliameti tõendi registreerimise ja sotsiaalmaksu tasumise kohta.
Tööandja / FIE
on kohustatud viivitamatult teavitama Sotsiaalkindlustusametit kõikidest muutustest, mis leiavad aset töötaja ajutise töökoha riigis viibimise vältel, eriti:
– kui taotletud lähetus ei ole aset leidnud;
– kui lähetus on katkenud, v.a juhul kui töö katkemine on ajutise iseloomuga;
– kui töösuhe lähetatud töötajaga on lõpetatud;
– kui lähetatud töötaja on oma tööandja poolt suunatud tööle mõnesse teise EMP riiki kui taotlusel märgitud riik;
– kui lähetatud töötaja läheb samas riigis töötama teise ettevõttesse. Sellistel juhtudel tuleb tagastada vorm E101 Sotsiaalkindlustusametile selle tühistamiseks. (Vt Tõendi E101 tühistamise avaldus). Tagastama peab tõendite E101 originaalid, mis kajastavad töötaja lähetust, kui see lõppes enne E101 aegumistähtaega. Teatada tuleb töötaja Eestisse naasmise tegelik kuupäev.


Alles tuleb hoida kõik väljastatud E101 vormid. See lihtsustab vastamist lähetamise sihtriigi asutuste järelpärimistele.


Täiendavat informatsiooni vormi E101 kohta leiate SKA koduleheküljelt ja SIIT.

© WASP Project 2024.